⁓ PHÂN TÍCH CƠ BẢN & PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG ⁓